Tøv ikke med at kontakte os

Referencer - Bygningsautomatik

Nyt kontorhus på Kalvebod Brygge som OPP projekt 2016 til 2019

A. Enggaard opfører som et OPP projekt på Kalvebod Brygge et nyt kontorhus på ca. 41.000 m2 . Bygningen skal huse Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energistyrelsen og Banedanmark, som til-sammen har over 2.000 ansatte.

Klima-, energi- og bygningsministeren ser frem til at høste erfaringer med samarbejdsformen, som forventes at gavne både økonomien og energieffektiviteten.

Grue & Hornstrup skal levere det samlede system til bygningsautomatisering inkl. alle effekt- og styretavler.

Løsningen baseres på vort automatiseringskoncept med PLC baserede understationer og en PC baseret hovedstation. Rumstyring, som omfatter hele bygningen, bliver baseret på Loytec's mul-tifunktionelle L-Roc rumcontrollere.

ATP's "Pakhus" på Langelinie Alle 47 København Ø - 2015 til 2016

ATP har på Langelinie AM opført et kontorhus, som er inspireret af de oprindelige pakhuse beliggende på Langelinie AM. Bygningen er indrettet med kontorer på 7 etager (stue til 6. sal) samt med parkering i 2 kælderetager. Det samlede etageareal er ca. 20.000 m2.

Grue & Hornstrup har leveret det samlede system til bygningsautomatisering inkl. alle effekt-og styretavler.

Dansk Industri ombygning og udvidelse af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København 2010 til 2013

Dansk Industris domicil på Rådhuspladsen i København har gennem mange år været en markant bygning med sine mange reklamer for store danske industrivirksomheder på faca¬den. I en periode fa 2010 til 2013 er bygningen blevet totalrenoveret og udvidet betydeligt, så etagearealet nu andrager ca. 40.000 m2.

Grue & Hornstrup har leveret det samlede system til bygningsautomatisering inkl. alle effekt - og styretavler.

Løsningen er baseret på vort automatiseringskoncept med PLC baserede understationer og en PC baseret hovedstation. Systemet er integreret med hele bygningens tekniske installati¬oner bl.a. det KNX baserede lysstyringssystem.

Nordea Ejendomme - Konvertering af bygningsautomatik hos COWI Lyngby
2012 til 2014

Nordea ejendomme ejer og administrerer en række kontorejendomme i Lyngby, herun-der de ejendomme, som er hjemsted for en af Danmarks største rådgivere - COWI. En af disse ejendommene er det såkaldte "højhus".

Her har Grue & Hornstup opdateret og udbygget de eksisterende rumstyringsfunktioner for lys, varme, ventilation og køling på alle etager. Endvidere er CTS systemerne, som håndterer bygningens ventilation-, varme- og køleanlæg, blevet opdateret.

​Det samlede projekt er baseret på anvendelse af Loytec controllere dels til rumsty-ringsformål og til CTS formål. Den overordnede tilgang til systemet er Web baseret re-aliseret med Loytec L-INX, L-Gate og L-Web hard- og software.

Fredensborg Kommune - CTS konvertering på Rådhuset i Kokkedal 2014 til

2015​

Rådhuset i Fredensborg kommune er beliggende i Kokkedal i den bygning, der gik under navnet "flyglet". Bygningen blev opført i 1980erne som hovedkontor for forsik­ringsselskabet Danica med et etageareal på ca. 17.000 m2 .

I teknikrum i kælderen er der placeret et støre antal ventilationsanlæg, som indtil dette projekt blev gennemført, var styret via et CTS anlæg med ca. 10 understatio­ner, som stammede fra bygningens opførelse.

Grue & Hornstrup har opdateret dette anlæg fuldstændigt ved at demontere alle gamle understationer og erstatte disse med Loytec L-INX controllere og L-IOB JO moduler.

De eksisterende følere, spjældmotorer mv. er genanvendt med den tilhørende kab­ling. Motorventiler er udskifte til Belimo kuglereguleringsventiler, da de gamle ikke kunne lukket tæt. Visualisering og betjening sker via en fælles iFix baseret hovedsta­tion, som Grue & Hornstrup har etableret for alle kommunens bygninger.

Nordea Ejendomme - CTS konvertering på Stationsparken i Glostrup

2011 til 2012​

Nordea Ejendomme ejer og administrerer 2 blokke i det kompleks, der er kendt som Stationsparken i Glostrup.

I teknikrum er der placeret 10 ventilationsanlæg og et antal udsugningsanlæg styret af diskret automatik tilbage fra bygningens opførelse.​

Grue & Hornstrup har konverteret disse anlæg til en Loytec baseret CTS løsning kob­let op på bygningens Ethernet og visualiseret via Loytec L-Web.

​Eksisterende instrumentering og kabling er genanvendt. Temperaturfølere, der var ældre halvlederfølere, er dog udskiftet til PT 100 med 0-10V transmitter for at opnå en sikker måling. Ligeledes er reguleringsventiler udskiftet til Belimos kugleregule­ringsventiler til erstatning af de oprindelige med magnetiske aktuatorer.

Rigsarkivet - Bygningsautomatik i et OPP projekt 2008 til 2009​

Byggeriet omfatter Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjællands nye magasiner og er placeret på Kalvebod Brygge i København. Magasinerne kan rumme 340 hyl­dekilometer arkivalier, som svarer til arkiveringsbehovet frem til 2030.

Grue & Hornstrup har leveret en PLC baseret CTS løsning med en Vijeo Citect baseret hovedstation.

Et væsentlig element i OPP kontrakten er, at brugerens betaling er afhængig af, at de ønskede rumkonditioner (temperatur og relativ fugt) holdes inden for snævre grænser. Derfor er et stabilt og velfungerende CTS anlæg et væsentlig element i hele projektet.

DTU Risø PLC baseret CTS løsning 1998 til 2016

Sidst i 1990 "erne besluttede den tekniske ledelse hos Forskningscenter Risø, at man ville erstatte et ældre urnoderne CTS system med lukket systemstruktur til et nyt baseret på åbne standarder.​

Grue+Hornstrup har leveret en industribaseret (PLC) CTS løsning, som Risøs egen tekniske afdeling vedligeholder og udbygger efter behov.​

Der er i alt mellem 80 og 100 individuelle bygninger på Risøs område, og alle har nu har sin egen PLC baserede CTS understation. Disse kommunikerer indbyrdes via den Ethernet stuktur, som omfatter alle bygninger og faciliteter på området.​

Hovedstationer er inden for det seneste opdateret fra den oprindelige Factory Link platform til en Viejo Citect løsning.

Ud over de egentlige CTS funktioner håndterer systemet også online indsamling og behandling af alle målerdata på området.

Firmanavn & CVR​

GRUE & HORNSTRUP

CVR: ​25379926

Find os

Nupark 51

​7500 Holstebro

Kontakt os

Tlf.: +45 96 10 13 30

E-mail: gh@g-h.dk